Προσωπικὲς Ἱστοσελίδες Ἀγχιβασίην

Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας

Dimitris Foto
Ἐργαστηριακὸ Διδακτικὸ Προσωπικό
Τομέας Φυσικῆς
Σχολὴ ΕΜΦΕ - ΕΜΠ
dimour@mail.ntua.gr

Ἐκπαίδευση

Εἶμαι μέλος τοῦ Ἐργαστηριακοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ τοῦ τομέα Φυσικῆς τῆς Σχολῆς Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Παρέχω μεταξύ ἄλλων ἐκπαιδευτικὸ ἔργο, σὲ ὅλες τὶς σχολὲς τοῦ Πολυτεχνείου ἀπὸ τὸ 1985 ἀνελλιπῶς μέχρι σήμερα, καθὼς ἐπίσης καὶ στὰ ἐκπαιδευτικὰ ἐργαστήρια τοῦ τομέα Φυσικῆς τῆς Σχολῆς Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν. Συμμετέχω ἐπίσης στὴν ὀργάνωση καὶ διδασκαλία τῶν ἐργαστηρίων τοῦ Τομέα στὴν ἱδρυθεῖσα τὸ 1999 Σχολή Ἐφαρμοσμένων Μαθηματικῶν καὶ Φυσικῶν Ἐπιστημῶν. Εἶμαι μέλος ἀπὸ τὸ 1982 τῆς ἐρευνητικῆς ὁμάδος Ἀκουστικῆς Ὁλογραφίας καὶ Ὑπερήχων τοῦ τομέα Φυσικῆς τοῦ τότε Γενικοῦ Τμήματος τοῦ Ἐθνικοῦ Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Περισσότερα ἐδῶ

Ἐκπαιδευτικὰ Ἐργαστήρια

Ἔρευνα

Ἅπαντα Πλάτωνος ἐδῶ

Ἅπαντα Ἀριστοτέλους ἐδῶ

Τὰ Στοιχεῖα Εὐκλείδου

Τὰ Στοιχεῖα Εὐκλείδου στὴν αὐθεντικὴ τους μορφή, σὲ html ἔκδοση, τώρα σὲ μία ἱστοσελίδα, μὲ πλῆρες ἐσωτερικὸ "Search" καὶ πολλὰ ἄλλα βοηθήματα γιὰ τὴν διευκόλυνση τῆς μελέτης των ἐδῶ.

EUCLID 'S ELEMENTS

Τὸ Πυθαγόρειον Θεώρημα
Ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ἀπὸ τῆς τὴν ὀρθὴν γωνίαν ὑποτεινούσης πλευρᾶς τετράγωνον ἴσον ἐστὶ τοῖς ἀπὸ τῶν τὴν ὀρθὴν γωνίαν περιεχουσῶν πλευρῶν τετραγώνοις. Στοιχείων α' πρότασις 47

Τὸ Θεώρημα ὑπάρξεως ἀπείρων «πρώτων» ἀριθμῶν
Οἱ πρῶτοι ἀριθμοὶ πλείους εἰσὶ παντὸς τοῦ προτεθέντος πλήθους πρώτων ἀριθμῶν. Στοιχείων θ' πρότασις 20

Τὸ Θεώρημα ὑπάρξεως ἀσυμμέτρων μεγεθῶν
Ἐπὶ τῶν τετραγώνων σχημάτων ἀσύμμετρός ἐστιν ἡ διάμετρος τῇ πλευρᾷ μήκει. Στοιχείων ι' Παράρτημα 27

Περισσότερες ἐπιλογὲς θεωρημάτων ἐδῶ
Ἐπιλογὲς Ὁρισμῶν ἐδῶ

Τὰ Ὁμηρικὰ Ἔπη

Μῆνι Ἀχιλῆος

Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος
οὐλομένην, μυρί᾿ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾿ ἔθηκε,
πολλὰς δ᾿ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν
περισσότερα...

ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσεν·
πολλῶν δ᾽ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,
περισσότερα...

Οἱ Μεγάλοι τῆς Ἱστορίας

Ἔργα καὶ ἰδέες τῶν Μεγάλων τῆς Ἱστορίας ἐδῶ

Περιεκτικότητες Τροφίμων

Ὁ ὑπολογισμὸς τῆς περιεκτικότητος τῶν τροφίμων καὶ τῶν γευμάτων γιὰ τὴ πληρότητα στὴ διατροφή, καθώς ἐπίσης τὰ Ἐδώδιμα καὶ Ἐποχιακὰ Τρόφιμα ἐδῶ

Φωτογραφία περιεκτικότητας

Φιλιππίδης καὶ ὌΧΙ Φειδιππίδης,

Φιλιππίδης καὶ ὌΧΙ Φειδιππίδης, εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ γνωστοῦ ἀρχαίου Ἀθηναίου ἡμεροδρόμου, ὁ ὁποῖος διάνυσε τὴν ἀπόσταση «Ἀθηνῶν - Σπάρτης - Ἀθηνῶν» τρέχοντας σὲ δύο ἡμέρες, καὶ πρὸς τιμὴ του ἔχει καθιερωθεῖ ὁ ἐτήσιος ὑπερμαραθώνιος ἀγῶνας "Σπάρταθλον". Διαβάστε ἐπίσης, ἐδῶ, τὴν συνοδευτικὴ ἐπιστολὴ ποὺ συνυπογράφει ὁ ἀείμνηστος Καθηγητής Κώστας Στεφανῆς, τὴν ὁποία ἀποστείλαμε σὲ ὅλον σχεδόν τὸν ἡμερήσιο τύπο, ἐπὶ τῇ εὐκαιρία τῶν Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων τῆς Ἀθήνας τὸ 2004.

Προβλέπει ἤ ὄχι τοὺς ἐπερχόμενους σεισμοὺς τὸ Β.Α.Ν.;

Διαβάστε ἐδῶ τὴν δημοσιευθεῖσα σὲ πολλές ἐφημερίδες καὶ περιοδικά ἄποψὴ μας γιὰ το θέμα, την ὁποία κοινοποιήσαμε καὶ στὸν Ὀργανισμὸ Ἀντισεισμικῆς Προστασίας (ΟΑΣΠ) καὶ στὸν καθηγητὴ Π. Βαρῶτσο


Ἀγχιβασίην

Εἰς Ὑγείαν

Διάφορα

Ἀγαπημένα

Ἐπικοινωνία


Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας

Copyright©2012 Dimitrios E. Mourmouras
valid html Last Update 11/04/2020