Προσωπικές Ιστοσελίδες Δημήτριος Εὐαγ. Μούρμουρας


Έρευνα

Δημοσιεύσεις στη Περιοχή Υπερήχων:
Με την Ομάδα Ακουστικής Ολογραφίας και Υπερήχων του τομέα Φυσικής Ε.Μ.Π.

C. G. Stephanis and D. E. Mourmouras
"Trihedral rectangular ultrasonic reflector for distance measurements"
NTD & E International, Vol. 28 No. 2, pp. 95, 1995. (Abstract).

C. G. Stephanis, J. G. Hatiris, D. E. Mourmouras
"The process (mechanism) of erosion of soluble brittle materials caused by cavitation"
Ultrasonics Sonochemistry, 4 (1997) pp. 269. (Abstract)

C. G.Stephanis, J. G. Hatiris, D. E. Mourmouras
"Acceleretion of formaldehyde reactions with proteins due to ultrasound"
Ultrasonics Sonochemistry, Vol: 5, Issue: 1, March, 1998 pp. 33-35. (Abstract).

C.G. Stephanis, D.E. Mourmouras, D.G. Tsagadopoulos
"On the elastic properties of Arteries"
Journal of Biomechanics Volume 36, Issue 11 , November 2003, Pages 1727-1731. (Abstract).
C.G. Stephanis, D.E. Mourmouras, D.G. Tsagadopoulos

"Authors' response On the elastic properties of arteries"
Journal of Biomechanics Volume 38, Issue 1 , January 2005, Page 193 (Abstract).

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (Patent)
Mέθοδος και Συσκευή Μέτρησης της πυκνότητος του Ανθρωπίνου Σώματος, προσδιορισμού του Λίπους και του Ύδατος που χάνεται κατά τη διάρκεια διαίτης ή αθλήσεως ή θεραπευτικής αγωγής σε Ανθρώπους. Το πλήρες κείμενο σε μορφή .pdf ή .doc είναι εδώ.
Δημήτριος Ε. Μούρμουρας

Copyright©2012 Dimitrios E. Mourmouras
valid html Last Update 27 May, 2014