Τομέας Φυσικής

Σχολή E.Μ.Φ.Ε. | Ε.Μ.Π. |
Αρχική Τομέα | Μαθήματα | Εργαστήρια | Προσωπικό | Ανακοινώσεις | Γραμματεία
Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές | Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

"Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές"

     Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Προκήρυξη

Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται σε δύο βήματα:

1. Αρχικά θα πρέπει να συμπληρωθεί το κείμενο της Αίτησης (σε μορφή DOC) και να υποβληθεί (ως επισυναπτόμενο αρχείο) στο e-mail: fteappl@central.ntua.gr. Η εκτύπωση του συμπληρωμένου αρχείου (ή του αντίστοιχου αρχείου PDF) μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο επόμενο βήμα

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα, δηλαδή έως και την Δευτέρα 9/9/2019, στη Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση σε μορφή word doc ή σε μορφή pdf.
 2. Αντίγραφο πτυχίου (ή διπλώματος). Για τους αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής, απαιτείτα βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
 3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας αποφοίτου.
 4. Πιστοποιητικό σειράς κατάταξης έτους αποφοίτησης.
 5. Αντίγραφα πτυχίων, ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών.
 6. Αντίγραφα πτυχίων, ή τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης πληροφορικής.
 7. Βιογραφικό Σημείωμα, με πλήρη καταγραφή των σπουδών, της ερευνητικής, ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας, πιθανές επιστημονικές εργασίες και λοιπά στοιχεία.
 8. Τυχόν Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.
 9. Τεκμηρίωση επαγγελματικής απασχόλησης και επαγγελματικής εμπειρίας.
 10. Συστατικές Επιστολές.
 11. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 12. Δύο (2) φωτογραφίες.

Αρχεία: Αίτηση.doc,   Αίτηση.pdf

 

Valid XHTML 1.0 | Browser Compatibility | Physics Webmaster | Last Update: 30 June, 2017 |Δημιουργός: Δημήτριος Εὐαγγ. Μούρμουρας created by Dimitris Mourmouras