Βασικά στοιχεία της HTML > Τι είναι η HTML;

Η HyperText Markup Language (HTML) είναι γλώσσα υπολογιστών για τη σύνταξη ιστοσελίδων. Δηλαδή, οι WEB σελίδες είναι HTML έγγραφα που αποτελούνται από κείμενο και κωδικούς της γλώσσας. Το όνομα του αρχείου έχει επέκταση .html ή .htm (π.χ. index.html).

Ο αναγνώστης (browser) ιστοσελίδων διαβάζει/μεταφράζει τους κωδικούς του εγγράφου και εμφανίζει το έγγραφο ως WEB σελίδα. Η διαδικασία αυτή είναι ανεξάρτητη από τη πλατφόρμα του υπολογιστή (Linux, Windows, MacOS ή UNIX).

Γενικά για τους κωδικούς της HTML
Οι κωδικοί καθοδηγούν τον αναγνώστη ιστοσελίδων στη δομή και μορφοποίηση της WEB σελίδας. Ο κωδικός περικλείεται μεταξύ των συμβόλων < και >. Οι περισσότεροι κωδικοί έχουν ενδεικτικό αρχής και τέλους της δράσης τους και επηρεάζουν το περικλειόμενο κείμενο. Ο κωδικός είναι ο ίδιος είτε γραφεί με πεζά ή με κεφαλαία γράμματα, αλλά πολλές φορές οι χρήστες της HTML χρησιμοποιούν κεφαλαία γράμματα για να ξεχωρίζουν οι κωδικοί.

<ΚΩΔΙΚΟΣ>                </ΚΩΔΙΚΟΣ>

Πολλοί κωδικοί έχουν ορίσματα (ιδιότητες). Για παράδειγμα, ο κωδικός <FONT> μπορεί να έχει ως όρισμα τον κωδικό COLOR, ο οποίος μπορεί να πάρει τιμές, όπως RED. Για παράδειγμα, το παρακάτω τμήμα ενός HTML εγγράφου:

...η επόμενη λέξη είναι <FONT COLOR="RED" >κόκκινη</FONT>

θα δώσει το:

...η επόμενη λέξη είναι κόκκινη

Ο γενικός κανόνας γραφής ενός κωδικού είναι:

<ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΑ1="ΤΙΜΗ1" ΟΡΙΣΜΑ2="ΤΙΜΗ2" .... >       </ΚΩΔΙΚΟΣ>

Περιηγητής Ιστού (Αναγνώστες ιστοσελίδων)
Δυστυχώς, όλοι οι περιηγητές ιστού (Google Chrome, Mozilla Firefox, Windows Internet Explorer, Safari, Opera,...) δεν μεταφράζουν με τον ίδιο τρόπο τους κωδικούς της HTML, ή ακόμα δεν τους αναγνωρίζουν (στην τελευταία περίπτωση συνήθως τους αγνοούν).


Επόμενη ενότητα