Βασικά στοιχεία της HTML > Πίνακες

Περιγράμματα, Μέγεθος πίνακα, Συγχώνευση κελιών, Απόσταση και αναπλήρωση κελιών, Ορισμός ομάδων στηλών και γραμμών, Εικόνα και χρώμα φόντου, Λεζάντα πίνακα, Μη αναδίπλωση κειμένου σε κελί, Αναδίπλωση κειμένου σε κελί

Οι βασικοί κωδικοί για τη δημιουργία ενός πίνακα είναι: <TABLE> που δηλώνει την αρχή ενός πίνακα, <TR> για την έναρξη μιας γραμμής και <TD> για την έναρξη ενός κελιού. Ο κωδικός <TH> υποδηλώνει επίσης την έναρξη ενός κελιού αλλά το περιεχόμενο είναι γραμμένο με έντονα γράμματα και κεντραρισμένο, οπότε συνήθως χρησιμοποιείται για κελιά-επικεφαλίδες. Φυσικά, χρησιμοποιούμε όλους τους αντίστοιχους κωδικούς λήξης: </TABLE>, </TR>, </TD>, </TH>. Ας προχωρήσουμε μ' ένα απλό παράδειγμα. Ο παρακάτω κώδικας:

<TABLE> ...................................................................<---Αρχή πίνακα
<TR> ...........................................................................<---Αρχή γραμμής
<TH>Συγγραφέας</TH> ...........................................<---Κελί επικεφαλίδας
<TH>Τίτλος</TH>
<TH>Είδος</TH>
</TR> ...........................................................................<---Τέλος γραμμής
<TR> ............................................................................<---Αρχή γραμμής
<TD>Πρατολίνι Β.</TD> ...........................................<---Κελί
<TD>Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών</TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Πρατολίνι Β.</TD>
<TD>Οικογενειακό Χρονικό</TD>
<TD>Διήγημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Μπελλ Χ.</TD>
<TD>Οι Απόψεις ενός Κλόουν </TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Μπελλ Χ.</TD>
<TD>Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του </TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
</TABLE> ...................................................................<---Τέλος πίνακα


θα δώσει:

Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Πρατολίνι Β. Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Μπελλ Χ. Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα


Περιγράμματα
Μπορούμε να προσθέσουμε το όρισμα BORDER="..." στον κωδικό TABLE για να βάλουμε περιθώριο στον πίνακα και να ξεχωρίσουμε τα κελιά. Γράφοντας λοιπόν στον προηγούμενο κώδικα <TABLE BORDER="10">, ο πίνακας γίνεται:

Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Πρατολίνι Β. Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Μπελλ Χ. Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παρακάτω σχετικά με τα ορίσματα FRAME και RULES ενδέχεται να μην ισχύουν πια με την HTML5 σε κάποιους αναγνώστες και να γίνονται με χρήση CSS.
Ο έλεγχος των περιγραμμάτων του πίνακα και των κελιών μπορεί να γίνει πολύ λεπτομερής. Με τα ορίσματα του κωδικού TABLE: FRAME="..." και RULES="..." έχουμε τη δυνατότητα μεγάλης επιλογής περιγραμμάτων. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε τις τιμές που μπορούν να πάρουν τα δύο ορίσματα με τις επεξηγήσεις τους.

ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΑ FRAME ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΙΣΜΑ RULES
void Χωρίς εξωτερικά περιγράμματα none Χωρίς εσωτερικά περιγράμματα
above Ένα περίγραμμα επάνω από τον πίνακα cols Περιγράμματα μεταξύ στηλών
below Ένα περίγραμμα κάτω από τον πίνακα rows Περιγράμματα μεταξύ γραμμών
rhs Ένα περίγραμμα στη δεξιά πλευρά groups Περιγράμματα μεταξύ ομάδων στηλών και ομάδων γραμμών
(βλ. εδώ για τον ορισμό ομάδων)
lhs Ένα περίγραμμα στην αριστερή πλευρά all Όλα τα εσωτερικά περιγράμματα
hsides Ένα περίγραμμα επάνω και κάτω από τον πίνακα
vsides Ένα περίγραμμα αριστερά και δεξιά από τον πίνακα
border Όλα τα εξωτερικά περιγράμματα

Οπότε, γράφοντας <TABLE FRAME="hsides" RULES="cols"> στον προηγούμενο πίνακά μας θα πάρουμε:

Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Πρατολίνι Β. Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Μπελλ Χ. Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα

Μέγεθος πίνακα
Το μέγεθος ενός πίνακα μπορεί να καθοριστεί από τα ορίσματα WIDTH="..." και HEIGHT="..." του κωδικού TABLE. Οι ... αντιστοιχούν στο μέγεθος σε εικονοστοιχεία ή σε ποσοστό του παραθύρου του αναγνώστη ιστοσελίδων. Τα δύο αυτά ορίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στους κωδικούς κελιών, δηλ. <TD> και <TH> (το ποσοστό αναφέρεται τώρα στον πίνακα). Τα υπόλοιπα κελιά της γραμμής και της στήλης προσαρμόζονται κατάλληλα. Αν τα μεγέθη που δίνουμε είναι μικρότερα από τα αναγκαία για το περιεχόμενο του κελιού, ο αναγνώστης ιστοσελίδων θα μειώσει το κελί όσο του επιτρέπει το περιεχόμενο. Αν στον πίνακά μας γράψουμε τον αρχικό κωδικό:
<TΑBLE FRAME="hsides" RULES="cols" WIDTH="70%"> και τροποποιήσουμε το κελί όπου εμφανίζεται η λέξη Συγγραφέας:
<TH WIDTH="100"><Συγγραφέας</TH>, θα πάρουμε:

Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Πρατολίνι Β. Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Μπελλ Χ. Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα

Συγχώνευση κελιών
Πολλές φορές χρειαζόμαστε να συγχωνεύσουμε κελιά ενός πίνακα. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του ορίσματος COLSPAN="..." και ROWSPAN="..." στους κωδικούς των κελιών <TH> και <TD>. Οι ... αντιστοιχούν στον αριθμό των στηλών ή στον αριθμό των γραμμών αντίστοιχα που θέλουμε να καλύψει το συγκεκριμένο κελί. Τονίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο ορίσματα για το ίδιο κελί. Για παράδειγμα μπορούμε να τροποποιήσουμε τον κώδικα για τον πίνακά μας:

<TABLE BORDER="5">
<TR>
<TH COLSPAN="3">ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ</TH> ..................<---Νέο κελί που καλύπτει 3 στήλες
</TR>
<TR>
<TH>Συγγραφέας</TH>
<TH>Τίτλος</TH>
<TH>Είδος</TH>
</TR>
<TR>
<TD ROWSPAN="2">Πρατολίνι Β.</TD> ..........................................<---Κελί που καλύπτει 2 γραμμές
<TD>Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών</TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Οικογενειακό Χρονικό</TD>
<TD>Διήγημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD ROWSPAN="2">Μπελλ Χ.</TD> ..................................................<---Κελί που καλύπτει 2 γραμμές
<TD>Οι Απόψεις ενός Κλόουν </TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του </TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
</TABLE>


και να πάρουμε την παρακάτω μορφή:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα

Απόσταση και αναπλήρωση κελιών
'Αλλος ένας έλεγχος μορφοποίησης ενός πίνακα είναι ο καθορισμός της απόστασης μεταξύ των κελιών καθώς και του καθορισμού του χώρου γύρω από το περιεχόμενο ενός κελιού. Ο έλεγχος αυτός γίνεται με τα ορίσματα CELLSPACING="..." και CELLPADDING="..." του κωδικού TABLE. Οι ... αντιστοιχούν σε εικονοστοιχεία. Αλλάζοντας, για παράδειγμα, την πρώτη εντολή του κώδικα του πίνακά μας:
<TABLE BORDER="5" CELLSPACING="7">
θα δώσει:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα

ενώ αν γράψουμε:
<TABLE BORDER="5" CELLSPACING="7" CELLPADDING="8">
θα δώσει:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα

Τα ορίσματα CELLSPACING και CELLPADDING λειτουργούν βέβαια και χωρίς περιθώρια (δηλ. χωρίς το όρισμα BORDER ή BORDER="0"). Αν θέλουμε να περιεχόμενα των κελιών ενός πίνακα να μην ξεχωρίζουν καθόλου (π.χ. αν έχουμε εικόνες σε κάθε κελί και θέλουμε να φαίνονται συνεχόμενες) μπορούμε ακριβώς να μηδενίσουμε όλα τα ορίσματα:
BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0".
Έτσι, ο παρακάτω κώδικας:

<TABLE BORDER="0" CELLSPACING="0" CELLPADDING="0">
<TR>
<TD><img src="fig4.jpg" WIDTH="300"></TD>
<TD><img src="fig3.jpg" WIDTH="300"></TD>
</TR>
</TABLE>


θα δώσει:

Ορισμός ομάδων στηλών και γραμμών
Είναι πολύ χρήσιμο να δημιουργούμε ομάδες στηλών και γραμμών σ' ένα πίνακα με κύριο σκοπό την εύκολη μορφοποίηση του περιεχομένου τους ή ακόμα για τον καθορισμό περιγραμμάτων. Μπορούμε να δημιουργήσουμε δύο ειδών ομάδες στηλών. Με τον κωδικό:
<COLGROUP><COL SPAN="..."></COLGROUP>
δημιουργούμε δομημένες ομάδες στηλών, ενώ με τον κωδικό:
<COL><COL SPAN="..."></COL>
δημιουργούμε μη δομημένες ομάδων στηλών. Οι ... δηλώνουν τον αριθμό των στηλών που περιλαμβάνει η ομάδα. Η δημιουργία ομάδων γραμμών μπορεί να γίνει με τη χρήση των κωδικών <THEAD> για επικεφαλίδες (μπορεί να εμφανίζεται μόνο μια φορά σε κάθε πίνακα), <TBODY> για ομάδες γραμμών στον κυρίως πίνακα και <TFOOT> για δημιουργία γραμμής υποσέλιδου σ' ένα πίνακα ή συνοπτικά δεδομένα (μια φορά μπορεί να εμφανίζεται σε κάθε πίνακα). Δεν είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη χρήση και των τριων κωδικών σε κάθε πίνακα. Ποια είναι η χρησιμότητα αυτής της δυνατότητας ορισμού των ομάδων; Μια πρώτη είναι η γρήγορη μορφοποίηση του περιεχομένου των κελιών ενός πίνακα.
Στην HTML5, η χρήση του ορίσματος <ALIGN="..."> στον κωδικό του κελιού <TD> που αλλάζει την στοίχιση βάζοντας ως τιμή του ορίσματος τις <RIGHT>, <LEFT> και <CENTER> δεν ισχύει πλέον. Με την χρήση CSS μπορούμε να αποφύγουμε να το κάνουμε σε κάθε κελί και να πάρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα


ΠΡΟΣΟΧΗ: Εκ νέου, τα παρακάτω σχετικά με το όρισμα RULES δεν ισχύει πια με την HTML5 και γίνεται με χρήση CSS.
Επίσης, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον ορισμό των ομάδων για επιλεκτικά περιγράμματα. Το όρισμα <RULES="groups"> ακριβώς βάζει περιγράμματα γύρω από της δομημένες στήλες και τις γραμμές. Οπότε, αν θέλουμε να μην υπάρχει περίγραμμα ανάμεσα στις γραμμές που αντιστοιχούν στον ίδιο συγγραφέα, μπορούμε να γράψουμε τον παρακάτω κώδικα:

<TABLE BORDER="5" CELLSPACING="7" CELLPADDING="8" RULES="groups"> ..........................................................<---Το όρισμα RULES
<COLGROUP><COL SPAN="1"></COLGROUP>
<COLGROUP><COL SPAN="1" ALIGN="center"></COLGROUP>
<COLGROUP><COL SPAN="1"></COLGROUP>
<THEAD ALIGN="left"> ................................<---Ορισμός γραμμής με στοίχιση
<TR>
<TH COLSPAN="3">ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ</TH>
</TR>
</THEAD> ..........................................................<---Τέλος ορισμού γραμμής
<TR>
<TH>Συγγραφέας</TH>
<TH>Τίτλος</TH>
<TH>Είδος</TH>
</TR>
<TBODY> ..........................................................<---Ορισμός ομάδας γραμμών
<TR>
<TD ROWSPAN="2">Πρατολίνι Β.</TD>
<TD>Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών</TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Οικογενειακό Χρονικό</TD>
<TD>Διήγημα</TD>
</TR>
</TBODY> ..........................................................<---Τέλος ορισμού ομάδας γραμμών
<TBODY> ..........................................................<---Ορισμός ομάδας γραμμών
<TR>
<TD ROWSPAN="2">Μπελλ Χ.</TD>
<TD>Οι Απόψεις ενός Κλόουν </TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του</TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
</TBODY> ..........................................................<---Τέλος ορισμού ομάδας γραμμών
</TABLE>


όπου αλλάξαμε και τη στοίχιση του πρώτου κελιού, και που θα δώσει:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα

Εικόνα και χρώμα φόντου
Ο κωδικός TABLE παίρνει ως ορίσματα και τα BGCOLOR="..." για χρώμα φόντου (οι ... αντιστοιχούν στην δεκαεξαδική τιμή ενός χρώματος - βλ. εδώ για κωδικούς χρωμάτων) και το όρισμα BACKGROUND="..." για εικόνα φόντου (οι ... αντιστοιχούν στο αρχείο που περιέχει την εικόνα). Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δύο αυτά ορίσματα μπορούν να προστεθούν στους κωδικούς για κελιά ή ομάδες γραμμών ή ομάδες στηλών. Τέλος υπάρχει και το όρισμα BORDERCOLOR="..." στον κωδικό TABLE που καθορίζει το χρώμα του περιγράμματος. Ο παρακάτω κώδικας:

<TABLE BORDER="5" CELLSPACING="0" CELLPADDING="8" RULES="groups"
bgcolor="#808000" bordercolor="#806000"> ......................<---Καθορισμός χρωμάτων φόντου και περιθωρίων
<COLGROUP><COL SPAN="1"></COLGROUP>
<COLGROUP><COL SPAN="1" ALIGN="center"></COLGROUP>
<COLGROUP><COL SPAN="1"></COLGROUP>
<THEAD ALIGN="left">
<TR>
<TH COLSPAN="3">ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ</TH>
</TR>
</THEAD>
<TR>
<TH>Συγγραφέας</TH>
<TH>Τίτλος</TH>
<TH>Είδος</TH>
</TR>
<TBODY>
<TR>
<TD ROWSPAN="2" bgcolor="#809000">Πρατολίνι Β.</TD> .........................<---Καθορισμός χρώματος κελιού
<TD>Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών</TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Οικογενειακό Χρονικό</TD>
<TD>Διήγημα</TD>
</TR>
</TBODY>
</TBODY>
<TR>
<TD ROWSPAN="2" bgcolor="#807000">Μπελλ Χ.</TD> .........................<---Καθορισμός χρώματος κελιού
<TD>Οι Απόψεις ενός Κλόουν </TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
<TR>
<TD>Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του</TD>
<TD>Μυθιστόρημα</TD>
</TR>
</TBODY>
</TABLE>


θα δώσει:

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα


Προσέξτε πώς ο καθορισμός χρώματος φόντου σ' ένα κελί επικαλύπτει το χρώμα φόντου που ορίστηκε στον κωδικό TABLE.

Λεζάντα πίνακα
Αν θέλουμε να προσθέσουμε λεζάντα στον πίνακα χρησιμοποιούμε τον κωδικό <CAPTION> (και</CAPTION>) αμέσως μετά τον κωδικό <TABLE>. Η λεζάντα, εξ ορισμού είναι κεντραρισμένη και στο επάνω μέρος του πίνακα. Αν θέλουμε η λεζάντα να μπει στο κάτω μέρος του πίνακα, τότε χρησιμοποιούμε το όρισμα ALIGN: <CAPTION ALIGN="BOTTOM">
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα

Μη αναδίπλωση κειμένου σε κελί
Τελειώνουμε με τρια ακόμα χρήσιμα σημεία. Εξ' ορισμού οι αναγνώστες ιστοσελίδων αναδιπλώνουν το κείμενο ενός κελιού για να προσαρμοστούν στο μέγεθος που ορίζουμε. Ο παρακάτω πίνακας έχει στον κωδικό TABLE το όρισμα WIDTH="40%":

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα

Αν, παρ' όλα αυτά θέλουμε να μην αναδιπλώνεται το κείμενο ενός κελιού, προσθέτουμε το όρισμα NOWRAP στον κωδικό του κελιού:
<TD NOWRAP>Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών</TD>

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα


Βέβαια το κείμενο στα άλλα κελιά προσαρμόζεται στο νέο μέγεθος του κελιού που ζητήσαμε τη μη αναδίπλωση.

Αναδίπλωση κειμένου γύρω από πίνακα
Το άλλο θέμα είναι η αναδίπλωση κειμένου γύρω από πίνακα. Αυτό επιτυγχάνεται με το όρισμα ALIGN="..." στον κωδικό ΤABLE. Η τιμή του ορίσματος είναι LEFT ή RIGHT τοποθετώντας τον πίνακα στην αντίστοιχη θέση. Αν θέλετε ένα τμήμα μόνο του κειμένου να βρίσκεται δίπλα στον πίνακα, χρησιμοποιήστε την εντολή <BR CLEAR="..."> όπου πάλι οι ... αντιστοιχούν στη τιμή LEFT ή RIGHT:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
Συγγραφέας Τίτλος Είδος
Πρατολίνι Β. Το Χρονικό των Φτωχών Εραστών Μυθιστόρημα
Οικογενειακό Χρονικό Διήγημα
Μπελλ Χ. Οι Απόψεις ενός Κλόουν Μυθιστόρημα
Το Τρένο Έρχεται Πάντοτε στην Ώρα του Μυθιστόρημα
Ο Βάσκο Πρατολίνι θεωρείται από τους μεγαλύτερους Ιταλούς λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Γεννήθηκε το 1913 στη Φλωρεντία. Στο έργο του Πρατολίνι πρωταγωνιστεί η σχέση ανάμεσα στην ιδεολογία και την πραγματικότητα με το διπλό κίνδυνο πάντοτε, η πρώτη να περιοριστεί σε απλουστευτικό σχήμα, κι η δεύτερη σε χάος.
Ο Χάϊνρεχ Μπελλ


'Aσκηση 5: Πληκτρολογήστε τον κώδικα HTML ώστε να εμφανίζονται στον αναγνώστη ιστοσελίδων οι παρακάτω πίνακες:
Εδώ μπορείτε να δείτε σε ξεχωριστό παράθυρο του αναγνώστη ιστοσελίδων το html αρχείo που παρήγαγε την παραπάνω εικόνα, οπότε να διαβάσετε και τον αντίστοιχο κώδικα.


Προηγούμενη ενότητα Επόμενη ενότητα