ΑΡΘΡΑ

Σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές και πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες από το 1991 έως σήμερα 1. Spyratou E., Antonakos I., Kareliotis G., Bacharis C. and Efstathopoulos E., "X-ray radiation affects the protection filter of yellow-tinted acrylic hydrophobic intraocular lenses against harmful UV-A and blue light",Hellenic Journal οf Radiology, Vol.6(3), 2021, p. 2-8.
 2. Apostolopoulos A.P., Angelis S., Kaitatzi M., Kareliotis G., Tsiotsias A., Maris S., Filippou D. and Makropoulou M., "The facts and myths for the use of lasers in orthopedic surgery", Journal of Long-Term Effects of Medical Implants, 31(2), 2021, p.55–69. http://dx.doi.org/10.1615/JLongTermEffMedImplants.2021038059
 3. Kareliotis G., Kalkou M., Tsigaridas G., Makropoulou M. and Serafetinides A.A., "Assessing temperature increase during photodynamic therapy: a simulation model", Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1859, 2021, 012048. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1859/1/012048
 4. Spyratou E., Kareliotis G., Makropoulou M., Efstathopoulos E. and Serafetinides A.A., "Theoretical study of laser-based phototherapies’ improvement via upconverting nanoparticles", Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1859, 2021, 012043. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1859/1/012043
 5. Kareliotis G., Xanthopoulos S., Drakaki E., Papachristou M., Datseris I., Bouziotis P., Makropoulou M., "Photodynamic therapy of 4T1 tumors in NOD-SCID mice", arXiv.org, 2020, p. 1-14. http://arxiv.org/abs/2008.03537
 6. Kareliotis G., Drakaki E., Bacharis C., Makropoulou M., Serafetinides A.A., "Laser-intraocular lenses interaction: Aspects to consider for in situ vision correction", New Frontiers in Ophthalmology, Vol. 6, 2020, p. 1-9. https://doi.org/10.15761/NFO.1000250
 7. Kareliotis G., Tremi I., Kaitatzi M., Drakaki E., Serafetinides A.A., Makropoulou M., Georgakilas A.G., "Combined radiation strategies for novel and enhanced cancer treatment", International Journal of Radiation Biology, Vol. 96, Issue 9, 2020, p. 1087-1103. https://doi.org/10.1080/09553002.2020.1787544
 8. Makropoulou M., Kareliotis G., Spyratou E., Drakaki E., Serafetinides A.A., Efstathopoulos E., "Non-ionizing, laser radiation in Theranostics: The need for dosimetry and the role of Medical Physics", Physica Medica, Vol. 63, 2019, p. 7-18. https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2019.05.016
 9. Kareliotis G., Papachristou M., Priftakis D., Datseris I., Makropoulou M., "Computational study of necrotic areas in rat liver tissue treated with photodynamic therapy", Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, Vol. 192, 2019, p. 40-48. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2019.01.007
 10. Kotsifaki D., Makropoulou M. and Serafetinides A.A., "Integration of Microfluidics in a Smartphone Microscopy Device for Particles Imaging", Journal of Nanotechnology in Diagnosis and Treatment, 2018, 6, p. 1-7 1 E-ISSN: 2311-8792/18.
 11. Kareliotis G., Papachristou M., Priftakis D., Datseris I., Makropoulou M., "Assessment of singlet oxygen dosimetry concepts in photodynamic therapythrough computational modeling", Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, Vol. 21, 2018, p. 224–233. https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2017.12.016
 12. Spyratou E., Makropoulou M., Efstathopoulos E.P., Georgakilas A.G., Sihver L. "Recent advances in cancer therapy based on dual mode gold nanoparticles", Cancers, Vol. 9, 2017. https://doi.org/10.3390/cancers9120173
 13. Drakaki E., Sianoudis I.A., Zois E.N., Makropoulou M., Serafetinides A.A., Dessinioti C., Stefanaki E., Stratigos A.J., Antoniou C., Katsambas A., Christofidou E., "Non-invasive spectroscopic techniques in the diagnosis of nonmelanoma skin cancer", BIOMEP 2017, IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 931 012036, 2017. https://doi.org/10.1088/1742-6596/931/1/012036
 14. Kotsifaki D., Mackenzie M., Polydefki G., Kar A., Makropoulou M., Serafetinides A.A., "Geometrical effect characterization of femtosecond-laser manufactured glass microfluidic chips based on optical manipulation of submicroparticles", Opt. Eng. Vol. 56, Issue 12, 2017, 124111. https://doi.org/10.1117/1.OE.56.12.124111
 15. Kotsifaki D., Aggelopoulos S., Makropoulou M., Serafetinides A.A., "Optical manipulation of micro/nanoparticles using fiber-based optical tweezers", Journal of Nanotechnology in Diagnosis and Treatment, 2016, 4, p. 25-30. http://dx.doi.org/10.12974/2311-8792.2016.04.4
 16. Makropoulou M., "Cancer and electromagnetic radiation therapy: Quo Vadis?", review paper based on the presentation in the "8th European Conference on Medical Physics", hold in Athens in September 2014, submitted in arXiv.org, arXiv:1602.02077, 2016
 17. Spyratou E., Cunaj E., Tsigaridas G., Mourelatou E., Demetzos C., Serafetinides A.A., Makropoulou M., "Measurements of liposome biomechanical properties by combining line optical tweezers and dielectrophoresis", Journal of Liposome Research, 2014, Vol. 9, p. 1-9, http://dx.doi.org/10.3109/08982104.2014.987784
 18. Seteikin A., Krasnikov I., Drakaki E., Makropoulou M., "Dynamic model of thermal reaction of biological tissues to laser-induced fluorescence and photodynamic therapy", Journal of Biomedical Optics, 2013, Vol. 18, Issue 7, 075002. http://dx.doi.org/10.1117/1.JBO.18.7.075002
 19. Kotsifaki D.G., Makropoulou M., Serafetinides A.A., "Efficient and low cost multiple optical trap, based on interference", Optik - Int. J. Light Electron Opt., 2013, Vol. 124, Issue 7, p. 617–621. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijleo.2011.12.0372
 20. Spyratou E., Makropoulou M., Tsoutsi D., Zoulinakis G., Bacharis C., Asproudis I., Serafetinides A.A., "Conical Structures on Acrylic Intraocular Lens (IOLs) Materials after 193-nm Excimer Laser Ablation", Materials Sciences and Applications, 2012, Vol. 3, Issue 6, p. 415-424. http://dx.doi.org/10.4236/msa.2012.36059
 21. Kotsifaki D.G., Kandyla M., Zergioti I., Makropoulou M., Chatzitheodoridis E., Serafetinides A.A., "Optical tweezers with enhanced efficiency based on laser-structured substrates", Applied Physics Letters, 2012, 101, 011102. http://dx.doi.org/10.1063/1.4728992 & Erratum
 22. Spyratou E., Makropoulou M., Mourelatou E.A., Demetzos C., "Biophotonic techniques for manipulation and characterization of drug delivery nanosystems in cancer therapy", Cancer letters, 2012, Vol. 327, p. 111–122. http://dx.doi.org/10.1016/j.canlet.2011.12.039
 23. Spyratou E., Asproudis I., Tsoutsi D., Bacharis C., Moutsouris K., Makropoulou M., Serafetinides A.A., "UV laser ablation of intraocular lenses: SEM and AFM microscopy examination of the biomaterial surface", Applied Surface Science, 2010, Vol. 256, p. 2539–2545, http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2009.10.101
 24. Mourelatou E.A.,Spyratou E., Makropoulou M., Demetzos C., "Development and characterization of oligonucleotide-tagged dye encapsulated EPC DPPG liposomes", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2010, Vol. 10, No. 9, p. 5548-56. http://dx.doi.org/10.1166/jnn.2010.2474
 25. Spyratou E., Mourelatou E.A., Makropoulou M., Demetzos C., "Atomic Force Microscopy (AFM): A tool to study the structure, dynamics and stability of liposomal drug delivery systems", Expert Opinion on Drug Delivery, 2009, Vol. 6, p. 305-17. http://dx.doi.org/10.1517/17425240902828312
 26. Spyratou E., Makropoulou M., Serafetinides A.A., "Line Optical Tweezers: A tool to investigate stained liposomes transformations and to determine shear modulus", Colloids and Surface A, 2009, Vol. 349, p. 35-42. http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2009.07.049
 27. Drakaki E., Kaselouris E., Makropoulou M., Serafetinides A.A., Tsenga A., Stratigos A.J., Katsambas A.D., Antoniou Ch., "Laser induced fluorescence and reflectance spectroscopy for the discrimination of basal cell carcinoma from the surrounding normal skin tissue", Skin Pharmacology and Physiology, 2009, Vol. 22, Issue 3, p. 158-165. http://dx.doi.org/10.1159/000211912
 28. Gerakis A., Kirillin M.Yu., Sergeeva E.A., Makropoulou M., Serafetinides A.A., "Monte Carlo modeling of corneal and retinal Optical Coherence Tomography imaging", 8th IEEE International Conference on BioInformatics and BioEngineering - BIBE 2008, CD edition, p.1-6, 8-10 Oct. 2008.
 29. Serafetinides A.A., Makropoulou M., Fabrikesi E., Spyratou E., Bacharis C., Tomshon R.R., Kar A.K., "Ultrashort laser ablation of PMMA and intraocular lenses", Applied Physics A, 2008, Vol. 93, p. 111-116, 2008. http://dx.doi.org/10.1007/s00339-008-4666-0
 30. Spyratou E., Makropoulou M. and Serafetinides A.A., "Study of visible and mid-infrared laser ablation mechanism of PMMA and intraocular lenses: experimental and theoretical results", Lasers in Medical Sciences, 2008, Vol. 23, No. 2, p. 179-188. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-007-0468-4
 31. Drakaki E., Makropoulou M., Serafetinides A.A.,, "In vitro fluorescence measurements and Monte Carlo simulation of laser irradiation propagation in porcine skin tissue", Lasers in Medical Science, 2007, Vol. 23, Issue 3, p.267-276. http://dx.doi.org/10.1007/s10103-007-0478-2
 32. Drakaki E., Borisova E., Makropoulou M., Avramov L., Serafetinides A. A., Angelov I., "Laser induced autofluorescence studies of animal skin used in modeling of human cutaneous tissue spectroscopic measurements", Skin Research and Technology, 2007, Vol. 13, p. 350–359. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0846.2007.00237.x
 33. Papagiakoumou E., Pietreanu D., Makropoulou M.I., Kovacs E., Serafetinides A.A., "Evaluation of trapping efficiency of optical tweezers by Dielectrophoresis”, Journal of Biomedical Optics, 2006, Vol. 11, Issue 1, 014035, p. 1-8. http://dx.doi.org/10.1117/1.2165176
 34. Drakaki E., Psycharakis S., Makropoulou M., Serafetinides A.A., "Optical properties and chromophore concentration measurements in tissue-like phantoms", Optics Communications, 2005, Vol. 254, p. 40-51. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2005.05.013
 35. Papagiakoumou E., Papadopoulos D.N., Khabbaz M.G., Makropoulou M.I., Serafetinides A.A., "The influence of the Q-switched and free-running Er:YAG laser beam characteristics on the ablation of root canal dentine", Applied Surface Science, 2004, Vol. 233, Issues 1-3, p. 234-243. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2004.03.221
 36. Khabbaz M.G., Makropoulou M.I., Serafetinides A.A., Papadopoulos D., Papagiakoumou E., "Q-Switched versus free running Er:YAG laser efficacy on the root canal walls of human teeth: A SEM study", Journal of Endodontics, 2004, Vol. 30, p. 585-588. http://dx.doi.org/10.1097/01.DON.0000121612.74269.0D
 37. Mallas E., Karamanolis G., Zissis M., Karvouni E., Kostopanagiotou G., Makropoulou M., Serafetinidis A., Ladas S., Raptis S.A., "Photodynamic Therapy of Normal Pig Stomach: Protective Effect of Ocreotide", Endoscopy, 2004, Vol. 36, p. 893-897. http://dx.doi.org/10.1055/s-2004-825857
 38. Stamatakos G.S., E.I. Zacharaki E., Makropoulou M.I., Mouravliansky N.A., Marsh A., Nikita K.S., Uzunoglou N.K., "Modelling Tumor Growth and Irradiation Response in vitro - A Combination of High Performance Computing and Web-Based Technologies Including VRML Visualization", IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine, 2001, Vol. 5, p. 279-289. http://dx.doi.org/10.1109/4233.966103
 39. Serafetinides A.A., Makropoulou M.I., Scordoulis C.D., Kar A.K., "Ultra-short pulsed laser ablation of polymers", Applied Surface Science, 2001, Vol. 180, p. 42-56. https://doi.org/10.1016/S0169-4332(01)00324-5
 40. Anastassopoulou N., Arapoglou B., Demakakos P., Makropoulou M., Paphiti A., Serafetinides A.A., "Spectroscopic characterization of atherosclerotic plaque by laser induced fluorescence", Lasers in Surgery and Medicine, 2001, Vol. 28, p. 67-73. https://doi.org/10.1002/1096-9101(2001)28:1<67::AID-LSM1018>3.0.CO;2-E
 41. Serafetinides A.A., Khabbaz M.G., Makropoulou M., Kar A.K., "Picosecond Laser Ablation of Dentine in Endodontics", Lasers in Medical Science, 1999, Vol. 14, p. 168-174. https://doi.org/10.1007/s101030050080
 42. Stamatakos G., Uzunoglu N., Delibasis K., Makropoulou M., Mouravliansky N., Marsh A., "A Simplified Simulation Model and Virtual Reality Visualization of Tumour Growth in Vitro", Future Generation Computer Systems, 1998, Vol. 14, p. 79-89. http://dx.doi.org/10.1016/S0167-739X(98)00011-9
 43. Serafetinides A.A., Scordoulis C.D., Makropoulou M., Kar A.K., "Picosecond and Subpicosecond Visible Laser Ablation of Optically Transparent Polymers”, Applied Surface Science, 1998, Vol. 135, p. 276-284. https://doi.org/10.1016/S0169-4332(98)00276-1
 44. Skordoulis C.D., Makropoulou M.I., Bolovinos A.L., Serafetinides A.A., "XeCl Laser Ablation of Biocompatible PTFE Studied by Photothermal Beam Deflection", Lasers in Medical Sciences, 1997, Vol. 12, Issue 4, p. 313-9. https://doi.org/10.1007/BF02767153
 45. Sobol E.N., Makropoulou M., Serafetinides A.A., Yova D., "Theoretical model of CO2 laser ablation of soft tissue phantoms", Nuovo Cimento, 1996, Vol. 18D, p. 483-490. https://doi.org/10.1007/BF02451812
 46. Makropoulou M., Serafetinides A.A., Kovacs E., Savopol T., Moraru R., Vasiliu V., "He-Ne laser irradiation effects on the osmotic fragility of young and old human erythrocytes", Romanian Journal of Biophysics, 1995, Vol. 5, p. 279. https://doi.org/10.1117/12.230026
 47. Makropoulou M., Serafetinides A.A., Skordoulis C.D., "Ultra-violet and infra-red laser ablation studies of biocompatible polymers", Lasers in Medical Science, 1995, Vol. 10, p. 201-206. https://doi.org/10.1007/BF02133332
 48. Sobol E.N., Serafetinides A.A., Makropoulou M.I., Helidonis E., Kavalos G., "Hard tissue laser ablation mechanisms", Lasers in Medical Sciences, 1995, Vol. 10, p. 173-179. https://doi.org/10.1007/BF02133328
 49. Makropoulou M., Serafetinides A.A., Kovacs E., Savopol T. and Moraru R., "The interaction of He-Ne laser radiation with the erythrocyte membrane", Bioelectrochemistry and Bioenergetics, 1995, Vol. 38, p. 427-430. https://doi.org/10.1016/0302-4598(95)01861-8
 50. Makropoulou M., Serafetinides A.A., Kovacs E., Savopol T., Moraru R. and Vasiliu V., "Effects of He-Ne laser radiation on the erythrocyte membrane", Romanian Journal of Biophysics, 1995, Vol. 5, p. 69.
 51. Serafetinides A.A., Gonis H., Makropoulou M., Agapitos E., Kavantzas N., Politopoulos C. and Yova D., "TEA CO2 laser ablation of coronary artery", Nuovo Cimento, 1995, Vol. 17, p. 213219. https://doi.org/10.1007/BF02451663
 52. Skordoulis C.D., Makropoulou M. and Serafetinides A.A., "Ablation of nylon 6,6 with UV and IR lasers", Applied Surface Science, 1995, Vol. 86, p. 239-244. https://doi.org/10.1016/0169-4332(94)00413-7
 53. Skordoulis C.D., Makropoulou M. and Serafetinides A.A., "Ablative etching of nitrocellulose with IR and UV laser radiation", Optics and Laser Technology, 1995, Vol. 27, p. 185-189. https://doi.org/10.1016/0030-3992(95)93639-9
 54. Yova D.,Serafetinides A.A. and Makropoulou M., "A study of gelatin ablation induced by a novel design TEA CO2 laser", Lasers in Medical Science, 1991, Vol. 6, p. 429-435. https://doi.org/10.1007/BF02042466

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΧΑΡΤΗΣ
NTUA map