Μεταπτυχιακή Εργασία

Μέχρι τώρα, οι διδάσκοντες έχουν προτείνει τα παρακάτω θέματα Μεταπτυχιακών Εργασιών. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κάποιο από αυτά τα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με τον αντίστοιχο διδάσκοντα για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες.

Φωκίτης Εμμανουήλ
1. Περιβαλλοντική διαλογή σε μίκρο-αισθητήρες τύπου CCD.

2. Mελέτη μεταβολής επιδόσεων μίκρο-αισθητήρων τύπου CCD σε κρυογενικές θερμοκρασίες.

3. Σχεδίαση και μελέτη controllers για CCDs

Φωκίτης Εμμανουήλ,ΔΕΠ - Αν.Καθηγητής
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Τομ. Φυσικής, Εργαστήριο Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
+30 210 772 3012 - κτ. Φυσικής (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 3014 - κτ. Φυσικής (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 3021 - κτ. Φυσικής (Ζ), Εργαστ. (FAX)
+30 210 772 1677 - κτ. Φυσικής Β' (Ζ), Εργαστ. (FAX)
fokitis@central.ntua.gr
 

 

Παπαδόπουλος Ευάγγελος
1. Σχεδιασμός και κατασκευή συμβολόμετρου δύο βαθμών ελευθερίας με 
ανάλυση νανόμετρων.

2. 3D visualization (σε Open GL) της real time κίνησης μικρορομπότ. Η 
πληροφορία θέσης θα παρέχεται από βίντεο κάμερα.

3. Σχεδιασμός και κατασκευή βραχίονα - με ένα βαθμό περιστροφής- για 
μικρορομποτική πλατφόρμα.

Παπαδόπουλος Ευάγγελος, ΔΕΠ - Καθηγητής
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών
+30 210 772 1440 - κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 2348 - κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Μ (Ζ)
+30 210 772 3512 - κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Μ (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 1455 - κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο (FAX)
+30 210 772 2643 - κτ. Μηχ.Μηχ. Πτ.Μ (Ζ), Γραφείο (FAX)
egpapado@central.ntua.gr
http://nereus.mech.ntua.gr/home.html

 

 

 

 Πίσσης Πολύκαρπος
Μπορούν να δοθούν ένα ή περισσότερα θέματα στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης της σχέσης δομής-ιδιοτήτων σε νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά. 

Θα παρασκευασθούν με τεχνικές ανάμειξης νανοσύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας με διάφορα εγκλείσματα (νανοσωλήνες άνθρακα, πυριτία, αλουμίνα, αιθάλη, μεταλλικά νανοσωματίδια, πηλοί) με στόχο διάφορες εφαρμογές (ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, αντιστατικές εφαρμογές, μικροηλεκτρονική, υλικά συσκευασίας). Για τη μελέτη της σχέσης δομής-ιδιοτήτων θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, διαφορικής σαρωτικής θερμιδομετρίας, δυναμικής μηχανικής ανάλυσης και ρόφησης/διάχυσης νερού.  Σε νανοσύνθετα μα αγώγιμα εγκλείσματα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της εξάρτησής της από το ογκομετρικό κλάσμα εγκλείσματος.

 

Ακολουθούν δύο σχετικά παραδείγματα.

 

1. Ηλεκτρική αγωγιμότητα και μοριακή δυναμική σε νανοσύνθετα πολυμερούς / νανοσωλήνων άνθρακα ή μεταλλικών νανοσωματιδίων

 

Θα παρασκευασθούν με τεχνικές ανάμειξης νανοσύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας με εγκλείσματα νανοσωλήνων άνθρακα ή μεταλλικών νανοσωματιδίων.

Οι ηλεκτρικές και διηλεκτρικές τους ιδιότητες θα μελετηθούν με τεχνικές διηλεκτρικής φασματοσκοπίας σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων και θερμοκρασιών. Αλλαγές φάσης της πολυμερικής μήτρας (υαλώδης μετάβαση, τήξη, κρυστάλλωση) και η εξάρτησή τους από το κλάσμα εγκλείσματος θα μελετηθούν με τεχνικές διαφορικής θερμιδομετρίαε σάρωσης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της εξάρτησής της από το ογκομετρικό κλάσμα εγκλείσματος, με στόχο τη βελτιστοποίηση της σύστασης για την παρασκευή υλικών κατάλληλων για εφαρμογές ηλεκτρομαγνητικής θωράκισης και αντιστατικές εφαρμογές.

 

2. Νανοσύνθετα διηλεκτρικά υλικά μικροηλεκτρονικής

 

Θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, διαφορικής θερμιδομετρίας σάρωσης και ρόφησης/διάχυσης νερού για τη συμβολή στη μελέτη της σχέσης δομής-ιδιοτήτων σε νανοσύνθετα πολυμερούς/πυριτίας ή άλλων οξειδίων μικρής διηλεκτρικής σταθεράς με στόχο την βελτιστοποίηση της σύστασής τους για εφαρμογές στη μικροηλεκτρονική.

Πίσσης Πολύκαρπος, ΔΕΠ - Καθηγητής
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών
Τομ. Φυσικής, Εργαστήριο Διηλεκτρικής Φασματοσκοπίας
+30 210 772 2986 - κτ. Φυσικής (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 2983 - κτ. Φυσικής (Ζ), Εργαστ.
+30 210 772 1678 - κτ. Φυσικής Β' (Ζ), Εργαστ. (FAX)
+30 210 772 2932 - κτ. Φυσικής (Ζ), Γραφείο (FAX)
ppissis@central.ntua.gr


Γλέζος Νίκος

1.      Ηλεκτρικές ιδιότητες μοριακών νανοσυρμάτων για εφαρμογές σε ηλεκτρονικές διατάξεις

 

Ο γενικός στόχος της εργασίας είναι να μελετήσουμε μοριακά υλικά σαν υποψήφια για να αποτελέσουν το κύριο συστατικό ηλεκτρονικών διατάξεων. Ο πιο ειδικός στόχος είναι να εξετάσουμε τη δυνατότητα των κυκλοδεξτρινών να χρησιμοποιηθούν σε μοριακές μνήμες.  Οι κυκλοδεξτρίνες είναι οργανικά μόρια παράγωγα των απλών σακχάρων και έχουν τη δομή δακτυλίου. Η βασική τους ιδιότητα είναι οτι ο δακτύλιος μπορεί να γίνει υποδοχέας για άλλο μόριο. Επομένως κάτω απο κατάλληλες συνθήκες μπορεί κανείς να συνθέσει μοριακά νανοσύρματα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να μελετήσουμε συστήματα νανοσυρμάτων που περιέχουν μεταλλικά άτομα στο φιλοξενούμενο μόριο με τη βοήθεια του μικροσκοπίου φαινομένου σήραγγας (STM). Η διάταξη STM  μας δίνει τη δυνατότητα να προσεγγίσουμε ένα μοναδικό νανοσύρμα και έτσι να ελέγξουμε τη δυνατότητα της επιλεκτικής φόρτησης/εκφόρτησης ενός μορίου. Το κύριο μέρος της δουλειάς αφορά την ανάλυση ενός σημαντικού αριθμού υπαρχόντων πειραματικών δεδομένων. Στη συνέχεια θα μελετήσουμε παρόμοια συστήματα πειραματικά.

 

2.      Χαρακτηρισμός  μοριακών υμενίων πάνω σε υποστρώματα   με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας ρεύματος

 

   Οι  μεθοδολογίες του μικροσκοπίου ακίδας (Scanning Probe Microscope, SPM)   έχουν ιδιαίτερη  σημασία για την ανάλυση λεπτών υμενίων πάνω σε επιφάνειες γιατί μπορούν να μας δώσουν πληροφορίες για τη δομή και τις φυσικές ιδιότητες των υμενίων. Στην εργασία αυτή θα ασχοληθούμε με των προσδιορισμό παραμέτρων που αφορούν την αγωγιμότητα ενός υμενίου που αποτελείται από μόρια διατεταγμένα πάνω σε μια επιφάνεια πυριτίου. Οι ιδιότητες αυτού του υλικού (πολυοξομεταλλικά ανιόντα) έχουν μελετηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια από την ερενητική ομάδα που θα καθοδηγήσει και τη συγκεκριμένη εργασία. Υπάρχει πλήθος πειραματικών αποτελεσμάτων που έχουν αναλυθεί με θεωρητικά μοντέλα. Ο ειδικότερος στόχος είναι η διαμόρφωση ενός γενικότερου θεωρητικού μοντέλου από αυτά που ήδη χρησιμοποιούνται που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε συνθετότερα προβλήματα. Η εργασία είναι θεωρητική και θα χρειαστεί να γίνει προγραμματισμός στην Mathematica κατ’ αρχάς και μετά ενδεχομένως σε άλλη γλώσσα. Ο σπουδαστής θα αποκομίσει γνώσεις στην ανάλυση δεδομένων και στον έλεγχο φυσικών μοντέλων.

 Ν. Γλέζος, Ερευνητής
Ινστοτούτο Μικροηλεκτρονικής
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
Τηλ. 210 650 3236
glezos@imel.demokritos.gr

 

Ι. Ξανθάκης
1. Εκφόρτιση μνημών τύπου
flash που περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια.

2. Υπολογισμός ρευμάτων σήραγγας σε διατάξεις HEMT.

3. Υπολογισμός ρευμάτων σε ανοιχτά και κλειστά carbon nano tubes.

Ξανθάκης Ιωάννης, ΔΕΠ - Καθηγητής
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ.
Τομ. Ηλ. Εφ., Ηλεκτρ. & Ηλεκτρ. Υλ., Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υλικών & Νανοηλεκτρονικών Διατάξεων
+30 210 772 3845 - κτ. Ηλεκτρ. (Ζ), Γραφείο
+30 210 772 2281 - κτ. Ηλεκτρ. (Ζ), Γραμματεία (FAX)
jxanthak@central.ntua.gr
 

Α. Τσερέπη
1.
Διαβροχή επιφανειών με ιεραρχημένη τραχύτητα (dual scale roughness)

Θεματική περιοχή: μικρο- και νανο-σχηματοποίηση, μικρορευστομηχανική

 

Επιφάνειες τραχύτητας διπλής κλίμακας (συνήθως της τάξης του μικρού και δεκάδων νανομέτρων) παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για εφαρμογές στη μικρορευστομηχανική, δεδομένου οτι ενισχύουν σημαντικά την υδροφοβικότητα υλικών πάνω στα οποία αναπτύσσεται τέτοια τραχύτητα. Θα κατασκευαστούν επιφάνειες τραχύτητας διπλής κλίμακας σε πολυδιμεθυλική σιλικόνη και θα μελετηθούν ως προς την υδροφοβικότητα και την διατήρηση της (robustness) υπό την επίδραση πίεσης ή ηλεκτρικού πεδίου (ηλεκτροδιαβροχή). 

 

2. Πρόσφυση κυττάρων σε μικρο- και νανο-σχηματοποιημένες επιφάνειες

Θεματική περιοχή: μικρο- και νανο-σχηματοποίηση, ψηφίδες κυττάρων

 

Χωρικός έλεγχος της ανάπτυξης κυττάρων σε επιφάνειες μπορεί να επιτευχθεί με την εκλεκτική απόθεση μορίων τα οποία επηρεάζουν την κυτταρική πρόσφυση. Η κατασκευή τέτοιων υποστρωμάτων βασίζεται συνήθως στην φωτολιθογραφία και απαιτεί περίπλοκη επιφανειακή χημεία. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας μη δαπανηρής μεθόδου κατασκευής υποστρωμάτων για πρόσφυση και εξάπλωση κυττάρων που βασίζεται στη μικρο- και νανο-σχηματοποίηση επιφανειακών δομών σε υποστρώματα και την χημική τροποποίηση αυτών σαν αποτέλεσμα της έκθεσης τους στο πλάσμα.

 

Α. Τσερέπη atserepi@imel.demokritos.gr

Ινστ. Μικροηλεκτρονικής, ΕΚΕΦΕ-Δημόκριτος