Μεταπτυχιακή Εργασία

Μέχρι τώρα, οι διδάσκοντες έχουν προτείνει τα παρακάτω θέματα Μεταπτυχιακών Εργασιών. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για κάποιο από αυτά τα θέματα μπορούν να επικοινωνούν με τον αντίστοιχο διδάσκοντα για να συζητήσουν τις λεπτομέρειες.

Ε. Λιαροκάπης:
'Φασματοσκοπική μελέτη υλικών -micro_Raman και/ή FTIR', υπό μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες υδροστατικής πίεσης και θερμοκρασίας'
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής
+30 210 772 2930 - κτ. Φυσικής (Ζ), Γραφείο ΙΣΟΓΕΙΟ
+30 210 772 2928 - κτ. Φυσικής (Ζ) ΙΣΟΓΕΙΟ (FAX)
Email : eliaro@central.ntua.gr 

 

Π. Πίσσης:
'Δομή και ιδιότητες νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών'
Θα παρασκευασθούν με τεχνικές ανάμειξης νανοσύνθετα υλικά πολυμερικής μήτρας με διάφορα εγκλείσματα (νανοσωλήνες άνθρακα, πυριτία, αλουμίνα, αιθάλη, μεταλλικά νανοσωματίδια, πηλοί) με στόχο διάφορες εφαρμογές (ηλεκτρομαγνητική θωράκιση, αντιστατικές εφαρμογές, μικροηλεκτρονική, υλικά συσκευασίας). Για τη μελέτη της σχέσης δομής-ιδιοτήτων θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές διηλεκτρικής φασματοσκοπίας, διαφορικής σαρωτικής θερμιδομετρίας, δυναμικής μηχανικής ανάλυσης και ρόφησης/διάχυσης νερού.  Σε νανοσύνθετα μα αγώγιμα εγκλείσματα ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη μελέτη της ηλεκτρικής αγωγιμότητας και της εξάρτησής της από το ογκομετρικό κλάσμα εγκλείσματος.
 
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής
+30 210 772 2986 - κτ. Φυσικής (Ζ),Γραφείο Α` Όροφος
+30 210 772 2983 - κτ. Φυσικής (Ζ),Εργαστ. Α` Όροφος
+30 210 772 2932 - κτ. Φυσικής (Ζ),Γραφείο Α` Όροφος (FAX)
Email: ppissis@central.ntua.gr

 

Ε. Γογγολίδης:
'Μίκρο και νανο- λιθογραφία'  (πιέστε επάνω στον σύνδεσμο για να δείτε τα θέματα)
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου, Αγία Παρασκευή Αττικής, 15310
Τηλ. 30 210 6503237, Fax: 30 210 6511723
Ε-mail: evgog@imel.demokritos.gr

 

Δ. Θεοδώρου:
'Προσομοίωση μηχανικής συμπεριφοράς νανοσωλήνων άνθρακα: από την ατομιστική στην συνεχή περιγραφή'

'Μοριακές προσομοιώσεις ελαστομερών πολυμερικών πλεγμάτων: Δομή και μηχανικές ιδιότητες'
Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών
+30 210 772 3157 - κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο Γ` Όροφος
+30 210 772 3112 - κτ. Χημ.Μηχ. (Ζ), Εργαστ. Β` Όροφος
E-mail: doros@central.ntua.gr

 

Δ. Τσαμάκης
'
Μελέτη ηλεκτρικών χαρακτηριστικών νανοδομών με μεταλλικά νανοσωματίδια εντός διηλεκτρικής μήτρας. Εφαρμογή σε στοιχεία μνήμης'

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ., Τομέας Ηλεκτρομ/κών Εφαρμ., Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρ. Υλ.
+30 210 772 3846 - κτ. Ηλεκτρ. (Ζ) Β` Όροφος
+30 210 772 2576 - κτ. Ηλεκτρ. (Ζ), Εργαστ. Γ` Όροφος
+30 210 772 2281 - κτ. Ηλεκτρ. (Ζ), Γραμματεία Β` Όροφος (
FAX)
dtsamak@central.ntua.gr

 

Ι. Ξανθάκης
'Ρεύματα φαινομένου σήραγγας σε δομές διπλού φραγμού υλικών
II-VI'

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχ. & Μηχ. Υπολ., Τομέας Ηλεκτρομ/κών Εφαρμ., Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρ. Υλ.
+30 210 772 3845 - κτ. Ηλεκτρ. (Ζ), Γραφείο Β` Όροφος
+30 210 772 2281 - κτ. Ηλεκτρ. (Ζ), Γραμματεία Β` Όροφος (FAX)
jxanthak@central.ntua.gr
 

Δ. Μαθιουλάκης
'Μετρήσεις παροχής μάζας αεροποιημένου αερίου σε μικροκανάλια διαφόρων διατομών'

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Ρευστών
+30 210 772 1028 - κτ. ΑΝΥ (Ζ), Γραφείο Α` Όροφος
+30 210 772 1020 - κτ. ΑΝΥ (Ζ), Εργαστ. ΙΣΟΓΕΙΟ
+30 210 772 3052 - κτ. Μηχ.&Ναυπ.Μηχ. (Ζ), Γραφείο Γ` Όροφος
+30 210 772 1057 - κτ. ΑΝΥ (Ζ), Γραμματεία Β` Όροφος (FAX)
mathew@fluid.mech.ntua.gr

Δ. Τσουκαλάς
'Διάχυση προσμείξεων σε Ge'

'
Ηλεκτρικές ιδιότητες από νανοσωματίδια ανεπτυγμένα σε ανόργανες μήτρες'
 

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής
+30 210 772 2929 - κτ. Φυσικής (Ζ), Γραφείο Γ` Όροφος
+30 210 772 3338 - κτ. Φυσικής (Ζ), Εργαστ. ΥΠΟΓΕΙΟ (FAX)
+30 210 772 1679 - κτ. Φυσικής Β' (Ζ), Γραφείο B103 Α` Όροφος
dtsouk@central.ntua.gr

I. Ζεργιώτη
'Ανάπτυξη και εφαρμογές μικροδομών επιφανειακών πλασμονίων'

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Τομέας Φυσικής
+30 210 772 1721 - κτ. Φυσικής Β' (Ζ), Εργαστ. ΙΣΟΓΕΙΟ
+30 210 772 3345 - κτ. Φυσικής Β' (Ζ), Γραφείο Α` Όροφος
zergioti@central.ntua.gr

Α. Τσερέπη
Προτεινόμενα θέματα μεταπτυχιακών εργασιών (πιέστε επάνω στον σύνδεσμο για να δείτε τα θέματα)
Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος"
Τέρμα Πατριάρχου Γρηγορίου, Αγία Παρασκευή Αττικής, 15310
τηλ.: (30210) 650-3264
Fax: (30210) 651-1723
email: atserepi@imel.demokritos.gr

http://imel.demokritos.gr/staffpages/Tserepi/