Παραδείγματα γεγονότων quark pair

Ένα υψηλής ενέργειας κουάρκ προκαλεί ένα ολόκληρο πίδακα σωματιδίων με κατεύθυνση αυτήν του αρχικού κουάρκ. Αυτόν ακριβώς τον πίδακα παρατηρούμε στον ανιχνευτή.

Όταν το Z0 διασπάται σε ζευγάρι κουάρκ-κουάρκ πλάτη-με-πλάτη, περιμένουμε να παρατηρήσουμε ένα ζευγάρι πιδάκων πλάτη-με-πλάτη. Τα περισσότερα από τα σωματίδια στους πίδακες αυτούς είναι αδρόνια. Επομένως, περιμένουμε να δούμε ένα αριθμό τροχιών από φορτισμένα σωματίδια και σήματα στο ηλεκτρομαγνητικό και το αδρονικό θερμιδόμετρο.

Ακολουθούν παραδείγματα:


Παράδειγμα γεγονότοςquark pair1

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image

Σημείωσε ότι μπορεί μερικές φορές  να παρουσιαστούν μερικά σωματίδια με μεγάλες γωνίες ως προς τους δύο πίδακες. Αλλά, αυτά συνήθως έχουν χαμηλή τιμή ορμής (όπως μπορεί να φανεί από το χρώμα των αντίστοιχων τροχιών - κίτρινο και πράσινο). Τα μεγάλης ορμής σωματίδια παρουσιάζονται κοντά στον άξονα του πίδακα.


Μερικές φορές ο πίδακας μπορεί να περιέχει ηλεκτρόνιο ή μιόνιο, όπως φαίνεται στο δεύτερο παράδειγμα.

Παράδειγμα γεγονότοςquark pair2

Όψη από τη βάση

Image

Πλάγια όψη

Image


(challenge)Πίσω στο κεφάλαιο: "Πώς να ταυτοποιείς γεγονότα που περιέχουν ζεύγος σωματιδίου-αντισωματιδίου"

(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τον πίνακα περιεχομένωνTerry Wyatt, Μάρτιος 1997.