Διορθωτικός παράγοντας για γεγονότα electron pair

Στο παρακάτω σχήμα βλέπετε μια διάσπαση του Z0 σε σωματίδιο-αντισωματίδιο όπου τα μέλη του ζευγαριού αυτού απομακρύνονται σχηματίζοντας μια γωνία θ με τη διεύθυνση του εισερχόμενου ζεύγους  ηλεκτρονίου-ποζιτρονίου:

Image

Επιλέγοντας γεγονόταImuon pair και tau pairεπιτρέψαμε σχεδόν όλες τις πιθανές τιμές της γωνίας θ. Αλλά, για γεγονότα electron pair παραλείψαμε όλα τα γεγονότα με γωνία θ μικρότερη των 45ο.

(Πρόσεξε όλα τα γεγονότα electron pair. Για όλα η γωνία θ είναι τουλάχιστον 45ο ως προς την κατεύθυνση του σωλήνα. Ενώ στα γεγονότα muon pair και tau pair μερικές φορές τα σωματίδια σχηματίζουν πολύ μικρή γωνία).

Το γεγονός ότι παραλείψαμε μερικά γεγονόταelectron pairσημαίνει ότι ο αριθμός των electron pair που παρατηρούμε είναι μικρότερος. Επομένως, χρησιμοποιούμε αυτόν τον "διορθωτικό παράγοντα" για να πάρουμε τον συνολικό αριθμό των γεγονότων. Αυτός ο παράγοντας έχει την τιμή 1.6.


(challenge) πίσω στο κεφάλαιο: Υπολογίζοντας τις διασπάσεις του Z

(home)Πίσω στη βασική σελίδα με τα περιεχόμενα

Pezouna Pieri,  Ιούνιος 1998.