OP River Menu Bar Loading


Σχολή
Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών
και Φυσικών
Επιστημών

Η Σχολή Εφαρμόσμενων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΕΜΦΕ) του ΕΜΠ ανοίγει τις πόρτες της στους μαθητές των Λυκείων.
Την Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Απριλίου 2016 διοργανώνει εκδηλώσεις που σκοπό που έχουν να παρουσιάσουν τόσο τις εγκαταστάσεις της Σχολής στην Πολυτεχνειούπολή Ζωγράφου όσο και την όλη εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητά της.

Λίγα λόγια για τη Σχολή και τους Τομείς της
Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών άρχισε να λειτουργεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Με τη δημιουργία της νέας αυτόνομης Σχολής στο εσωτερικό του, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αναγνώρισε το γεγονός ότι τουλάχιστον από τον 19ο αιώνα η τεχνολογία και οι βασικές επιστήμες αναπτύσσονται σε ολοένα και στενότερη διασύνδεση. Το γεγονός αυτό όχι μόνον εξακολουθεί να τροφοδοτεί τη μακρά παράδοση μεγάλων ευρωπαϊκών πολυτεχνείων, όπως η Ecole Polytechnique στη Γαλλία, αλλά και στηρίζει τη σύγχρονη πρακτική διάσημων τεχνολογικών ιδρυμάτων, όπως το California Institute of Technology στις ΗΠΑ. Σε αυτά τα ιδρύματα το ενδιαφέρον του επιστήμονα για περιγραφή και κατανόηση του κόσμου καλλιεργείται παράλληλα με το ενδιαφέρον του μηχανικού για έλεγχο και τροποποίηση του κόσμου στην κατεύθυνση της πραγμάτωσης ανθρώπινων επιθυμιών. Ο συνδυασμός επιβάλλεται από τη φύση των προβλημάτων στη σύγχρονη έρευνα αιχμής: πρόοδος στη μαθηματική θεωρία των λύσεων των εξισώσεων Navier-Stokes αναμένεται να συμβάλει στην κατανόηση της ροής ρευστών από μηχανικούς, η μελλοντική ανάπτυξη ταχύτερων υπολογιστών εξαρτάται από τη μαθηματική έρευνα στη θεωρία αλγορίθμων και τη λογική αλλά και τη φυσική και φιλοσοφική έρευνα στα θεμέλια της κβαντικής μηχανικής, η βελτίωση των σύγχρονων μεθόδων απεικόνισης του εγκεφάλου στην ιατρική απαιτούν τη συνδρομή μαθηματικών και φυσικών, η μαθηματική σπουδή των πρώτων αριθμών ενδέχεται να έχει συνέπειες για την κρυπτογραφία και τις εφαρμογές της σε τραπεζικές συναλλαγές, στο διαδίκτυο, κ.λπ.
Οι προπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής ακολουθούν μετά το δεύτερο έτος είτε την κατεύθυνση του μαθηματικού εφαρμογών (με έμφαση στην ανάλυση, στη στατιστική, στην πληροφορική ή στα εφαρμοσμένα μαθηματικά και τη μηχανική) είτε την κατεύθυνση του φυσικού εφαρμογών (με έμφαση στην υπολογιστική και θεωρητική φυσική, στην πυρηνική φυσική και τα στοιχειώδη σωματίδια, στην οπτοηλεκτρονική και τα laser , στη φυσική των υλικών ή στη μηχανική των υλικών). Η επιλογή της κατεύθυνσης είναι δυνατόν να είναι προϊόν ώριμης και τεκμηριωμένης σκέψης δεδομένου ότι γίνεται μέσα στο πανεπιστήμιο και μετά από δυο έτη συστηματικής έκθεσης σε διάφορες επιστήμες. Παράλληλα με μαθήματα μαθηματικών, φυσικής, μηχανικής και πληροφορικής, το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών συμπεριλαμβάνει μαθήματα οικονομικών, κοινωνιολογίας, φιλοσοφίας, ιστορίας και φιλοσοφίας των επιστημών και της τεχνολογίας, διδακτικής και δικαίου. Επιπλέον, η απόκτηση του πτυχίου απαιτεί την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ώστε οι φοιτήτριες και φοιτητές να έχουν στοιχειώδη εξοικείωση με την έρευνα. Η (προαιρετική) συμμετοχή στην πρακτική άσκηση (σε εταιρείες, οργανισμούς, ιδρύματα., κ.λπ.) δίνει την δυνατότητα στις φοιτήτριες και τους φοιτητές μας να αποκτήσουν εμπειρία εργασιακών χώρων.
Η Σχολή συντονίζει πέντε Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών («Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», «Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονομία», «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές», «Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες», «Εφαρμοσμένη Μηχανική») και συμμετέχει σε άλλα οκτώ Διατμηματικά Προγράμματα και ένα Διεπιστημονικό. Η συνέχιση των σπουδών και της έρευνας σε κάποιο από τους επιμέρους κλάδους που θεραπεύει η Σχολή μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Έτσι οι πτυχιούχοι της Σχολής μπορούν (1) να αξιοποιηθούν ως ερευνητικό προσωπικό σε Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ, (2) να στελεχώσουν τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης βιομηχανιών, εταιριών και τραπεζών, (3) να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων του Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων, λήψη αποφάσεων και οργάνωση της παραγωγής, (4) να συμβάλουν στην εισαγωγή σύγχρονων εφαρμογών των μαθηματικών και της φυσικής, τόσο από τη σκοπιά της μεθοδολογίας όσο και από τη σκοπιά του εξοπλισμού σε όργανα, στον ευρύτερο Τομέα της Υγείας, (5) να απασχοληθούν στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γενικής, τεχνικής ή Επαγγελματικής Κατεύθυνσης, κ.λπ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των διπλωματούχων της Σχολής προσδιορίζονται αναλυτικά στο ΠΔ 199/2007 (Φ.Ε.Κ. 226 / 14.9.2007).
Η ιστοσέλιδα της Σχολής βρίσκεται στη διεύθυνση

www.semfe.ntua.gr.

Η Σχολή απαρτίζεται από τέσσερις Τομείς: Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου

Τομέας Μαθηματικών (www.math.ntua.gr)
Το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τομέα Μαθηματικών αριθμεί 38 μέλη τα οποία υποστηρίζονται από 4 μέλη επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
Ο Τομέας παρέχει όλα τα προπτυχιακά μαθήματα Μαθηματικών της Σχολής Ε.Μ.Φ.Ε. (74 μαθήματα), αλλά και των υπολοίπων Σχολών του Ε.Μ.Π. (53 μαθήματα). Επιπλέον, ο Τομέας συντονίζει δύο Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες και Μαθηματική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και στην Οικονομία) με δυνατότητα συνέχισης για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τομέα ανέρχονται σε περίπου 50, ενώ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές σε περίπου 180. Μέχρι σήμερα, ο Τομέας έχει απονείμει περισσότερα από 70 Διδακτορικά Διπλώματα και 300 Μεταπτυχιακά Διπλώματα.
Οι ερευνητικές κατευθύνσεις του Τομέα είναι: Συνήθεις και Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Ολοκληρωτικές Εξισώσεις, Αριθμητική Ανάλυση, Θεωρία Πιθανοτήτων, Στατιστική, Στοχαστική Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Βέλτιστος Έλεγχος, Συναρτησιακή Ανάλυση, Θεωρία Τελεστών, Ανάλυση σε Πολλαπλότητες, Μιγαδική Ανάλυση, Αρμονική Ανάλυση, Τοπολογία Χαμηλών Διαστάσεων, Εφαρμοσμένη Γραμμική ¶λγεβρα, Μαθηματική Λογική, Θεωρητική Πληροφορική, Μαθηματικές Μέθοδοι στη Φυσική, ¶λγεβρα, Ομάδες Lie, Διαφορική Γεωμετρία, Ιστορία και Επιστημολογία των Μαθηματικών. Οι διπλωματικές εργασίες των τελειοφοίτων εκπονούνται σε όλα τα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των μελών του Τομέα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό διδακτικών βιβλίων και δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

Τομέας Φυσικής (www.physics.ntua.gr)
Το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τομέα Φυσικής αριθμεί 34 μέλη τα οποία υποστηρίζονται από 10 μέλη επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.
Ο Τομέας παρέχει όλα τα προπτυχιακά μαθήματα Φυσικής της Σχολής καθώς και μεγάλο αρυθμό αντίστοιχων μαθημάτων προς τις υπόλοιπες Σχολές του ΕΜΠ. Τα περισσότερα από αυτά τα μαθήματα συνοδεύονται από εργαστηριακή άσκηση των φοιτητών στις σύγχρονες εγκαταστάσεις των εργαστηρίων του Τομέα. Εκτός από τα προπτυχιακά μαθήματα, μέλη του Τομέα διδάσκουν σε 2 Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών ("Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές" και "Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις") που συντονίζει ο Τομέας. Στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες δίνεται η δυνατότητα συνέχισης για την απόκτηση Διδακτoρικού Διπλώματος. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τομέα ανέρχονται σε περίπου 60.
Οι ερευνητικές κατεθύνσεις του Τομέα είναι: Θεωρητική Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Θεωρητική Ατομική και Μοριακή Φυσική, Φυσική Διηλεκτρικών, Οπτική Φασματοσκοπία, Ανάπτυξη Συστημάτων Λέιζερ και Εφαρμογές των Λέιζερ, Φυσική Υψηλών Ενεργειών (Θεωρητική και Πειραματική), 'Ηλεκτρονική Φυσική και Νανοτεχνολογία, Πυρηνική Φυσική και Βιοφυσική. Οι διπλωματικές εργασίες των τελειοφοίτων εκπονούνται σε όλα τα παραπάνω ερευνητικά αντικείμενα. Το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των μελών του Τομέα είναι πλούσιο και περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό διδακτικών βιβλίων καθώς και δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, που ανέρχονται σε πολλές δεκάδες ετησίως.

Τομέας Μηχανικής (www.mechan.ntua.gr)
Στον Τομέα απασχολούνται 17 μέλη ΔΕΠ. Πυρήνα του Τομέα αποτελούν οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Αντοχής των Υλικών. Οι αίθουσες εργαστηρίων έχουν πλούσιο εξοπλισμό, παραδοσιακό και σύγχρονο, για την πειραματική μελέτη στην περιοχή της μηχανικής του παραμορφώσιμου στερεού σώματος. Η υπολογιστική δύναμη του Τομέα υποστηρίζεται σπό παράλληλο υπολογιστή (cluster). Η καλά οργανωμένη βιβλιοθήκη καλύπτει τις περιοχές της Μηχανικής, των Μαθηματικών καθώς και περιοχές των συναφών επιστημών σε βιβλία και επιστημονικά περιοδικά.
Στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του Τομέα περιλαμβάνονται η διδασκαλία των υποχρεωτικών βασικών προπτυχιακών μαθημάτων της Μηχανικής, τόσο στη ΣΕΜΦΕ όσο και σε άλλες Σχολές του ΕΜΠ, η διδασκαλία ορισμένων κατ΄ επιλογήν μαθημάτων και η διδασκαλία ενός κύκλου μεταπτυχιακών μαθημάτων που απευθύνονται σε υποψήφιους διδάκτορες. Ο Τομέας έχει οργανώσει ένα Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «Εφαρμοσμένη Μηχανική» και συμμετέχει σε δύο άλλα ΔΠΜΣ του ΕΜΠ, στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» και στην «Υπολογιστική Μηχανική». Λειτουργεί επίσης πρόγραμμα προδιδακτορικών σπουδών, με ένα ευρύ φάσμα μεταπτυχιακών μαθημάτων για τους υποψήφιους διδάκτορες του Τομέα Μηχανικής.
Η ερευνητική δραστηριότητα των μελών του τομέα έχει διεθνή καταξίωση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Μηχανικής του Απόλυτα Στερεού και του Παραμορφώσιμου Σώματος. Ειδικότερα, οι τομείς ερευνητικής δραστηριότητας επιγραμματικά είναι οι ακόλουθοι: Πειραματική Μηχανική, Μηχανική των θραύσεων, Μηχανική και Φυσική των πολυμερών και συνθέτων/νανοσυνθέτων υλικών, Ολοκληρωτικές και διαφορικές εξισώσεις της Μηχανικής, Υπολογιστική Μηχανική, Μηχανική των Ρευστών, Πεπερασμένα στοιχεία, Δυναμική των κατασκευών - Δυναμικά φαινόμενα, Ελαστική ευστάθεια κατασκευών, Μελέτη λεπτών και παχέων επιφανειακών κατασκευών, Καταστατικές εξισώσεις διαφόρων υλικών, Μαθηματική θεωρία πλαστικότητας, Θεωρητική και Αναλυτική Μηχανική, Μηχανική συζευγμένων πεδίων, Μηχανική των βιολογικών συστημάτων (Εμβιομηχανική).

Τομέας Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών Επιστημών και Δικαίου (www.aked.ntua.gr)
Το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τομέα ΑΚΕΔ αριθμεί 10 μέλη, τα οποία υποστηρίζονται από 5 μέλη επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού. Ιδρύθηκε κατ' αρχάς στο πλαίσιο του Γενικού Τμήματος μετά από την ψήφιση του γνωστού Νόμου -Πλαίσιο 1268/82. Το δυναμικό που τον συγκροτούσε υπηρετούσε τότε σε δυο διαφορετικές έδρες: της Οικονομίας με Καθηγητή τον Ρ. Φακιολά και της Φιλοσοφίας με Καθηγητή τον Δ. Νιάνια. Ο Τομέας ΑΚΕΔ, τόσο στο πλαίσιο του Γενικού Τμήματος όσο και ενταγμένος στη ΣΕΜΦΕ, υπηρετεί δυο επιστημονικές περιοχές που αφορούν ολόκληρο το Πολυτεχνείο, εφόσον τα προπτυχιακά μαθήματα που παρέχει διδάσκονται σ' όλες τις Σχολές. Αφενός, υπηρετεί την περιοχή της Οικονομίας και του Δικαίου, που βοηθούν τις σπουδές του μηχανικού σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, με μαθήματα όπως Πολιτική Οικονομία, Μικρο- και Μακρο-Οικονομική Ανάλυση, Οικονομική των Επιχειρήσεων και Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας. Αφετέρου, υπηρετεί καθοριστικές πλευρές της ανθρωπιστικής παιδείας, χωρίς τις οποίες δεν μπορούν να νοηθούν σήμερα οι σπουδές του μηχανικού ή οι σπουδές στα μαθηματικά και τη φυσική, με μαθήματα όπως Αρχαία, Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία, Φιλοσοφία και Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Φιλοσοφία του Περιβάλλοντος, Φιλοσοφία της Τέχνης, Ιστορία Πολιτισμού και Κοινωνιολογία. Πολλές διπλωματικές εργασίες εκπονούνται σε όλα τα παραπάνω ερευνητικά πεδία. Συνεισφέροντας στην γενικότερη ακτινοβολία του ΕΜΠ ο Τομέας ΑΚΕΔ συνδιοργανώνει με το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών το διετές διαπανεπιστημιακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (ΔΠΜΣ) σπουδών «Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας» με περίπου 25 φοιτητές κατ' έτος που έχουν δυνατότητα συνέχισης για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ο Τομέας ΑΚΕΔ συνεργάζεται επίσης με τα ΔΠΜΣ της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ «Αρχιτεκτονική-Χώρος-Σχεδιασμός» & «Συντήρηση Μνημείων» με δυνατότητα μετέπειτα απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος. Οι μεταπτυχιακοί ανέρχονται σε 80. Τέλος, ο Τομέας επανέκδωσε το περιοδικό Signum, που παρουσιάζει μελέτες σχετικές με τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει με κύριο στόχο τη γνωριμία των σπουδαστών με αυτά τα πεδία έχοντας ως μοναδικό κριτήριο την επιστημονική αξία, την ανθρώπινη ωφελιμότητά τους και τη συμβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο Τομέας ΑΚΕΔ προσφέρει υποτροφίες σε φοιτητές που θα εκπονούσαν διδακτορική διατριβή στα αντικείμενα που θεραπεύει.

"Ανοιχτές πόρτες"
Οι επισκέψεις των Λυκείων θα είναι δίωρες (09:00-11:00 ή 11:00-13:00) και θα περιλαμβάνουν παρουσίαση της Σχολής, επιστημονικές ομιλίες καθώς και επίδειξη εργαστηριακών ασκήσεων.
H δίωρη επίσκεψη μπορεί να παραταθεί κατά μία ώρα (11:00-12:00 ή 10:00-11:00) με επίσκεψη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΕΜΠ.
Ο κατάλογος των σχολείων που έκαναν αίτηση για συμμετοχή στις εκδηλώσεις και οι σχετικές οδηγίες προσέλευσης.

Για περισσότερες πληροφορίες
Τηλέφωνα: 210 772 3047, 210 772 3032
Email: ntrac@central.ntua.gr, adazeas@yahoo.gr